Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

novinky  |  články  |  hardware  |  emulátor  |  ostatní  |  download  |  odkazy  |  kniha návštěv

 

Úprava standardního řadiče FDD pro systém HDS

Několik slov na úvod.

Před tím, než se pustíte do vlastní úpravy řadiče, prostudujte si pořádně tento návod. Musíme upozornit, že přes relativní jednoduchost úpravy vyžaduje alespoň minimální znalosti a zkušenosti s prací s logickými obvody.
Dále zdůrazňujeme, že se systémem HDS spolupracují jen řadiče kompatabilní s firemním originálem, které nevyžadují úpravu ROM v počítači.

Základní fakty:

Standardní řadič bývá osazený obvodem 2793 nebo 2797 (výjmečně 2791/2795) a pracuje v adresovém prostoru podle následující tabulky.

Adresa Vstup Výstup
D8 Status Povel
D9 Stopa Stopa
DA Sektor Sektor
DD Data Data
DC ------- Motor,výběr mechaniky
DD ------- Strana

Registry na adresách D8 až DD jsou osmibitové. Při zápisu do portu DC jsou významné pouze čtyři bity. Nastavení bitu 7 způsobí roztočení motoru mechaniky. Bity 0 a 1 udávají číslo mechaniky a bit 2 povoluje výběr dané mechaniky. Registr strany na adrese DD je jednobitový – významný je bit 0. Většina řadičů obsahuje ještě jeden jednobitový registr apřístupný na adrese DE nebo DF, který je určený na přepínání mechanik osm palců a 5,25 palce ( port přepíná přenosovou rychlost 250/500 kb/s a zároveň způsob záznamu FM/MFM- používá se též označení SD/DD).

Princip úpravy řadiče

Úprava řadiče spočívá následujících krocích:

  • Vyvedení signálu DRQ přes blokovací hrdlo na systémovou sběrnici
  • Vyvedení signálu *HD na přepínání mechanik do režimu AD/DD
  • Doplnění dvou jednobitových registrů přístupných na adresách DD a DF na přepínání režimu DD/HD a na uvolnění / blokování přerušení signálem DRQ
  • Drobné pomocné úpravy

Na přiloženém obrázku jsou tyto úpravy schematicky zakreslené pro přehlednost byly vynechané všechny části schematu , které zůstávají beze změn. K realizaci potřebujeme dva integrované obvody: 74LS74 a 74LS03 (nebo jejich ekvivalenty) . V následujícím popisu budeme používat odkazy na IO 2793. Všechny údaje však platí i pro řadiče s obvody 2797, 2791 nebo 2795. Případné odlišnosti budou v textu podrobně popsané.

Konstrukční provedení úpravy

Nejdříve vykonáme drobné pomocné úpravy. Signál READY přicházející přes oddělovač na pin 32 v obvodu 2793 odbpojíme a na vstup oddělovače ( 2 inventory nebo hradlo AND) připojíme přes odpor trvale na + 5V . Piny číslo 1 (ENP) a číslo 37 (*DDEN) obvodu 2793 spojíme se zemí (0V ) . Případné spoje jdoucí k těmtoj pinům přerušíme přeškrábnutím.

Na realizaci jednobitových registrů použijeme obvod 74LS74 nebo jeho ekvivalent. Tento obvod obsahuje dva jednobitové registry s možností nulování a nastavení. Jeden z nich využijeme na blokování signálu DRQ, druhým přepínáme řadič a mechaniku do režimu HD/DD (viz schéma). Každý řadič už obsahuje minimálně jeden obvod tohoto typu. Nejlepší způsob přidání dalšího takového obvodu je jeho připájení na hřbet svého dvojníka. Vývody IO 74LS74, které se nesmí spojit s vývody už zapájeného vývodu (výstupy Q a Q, vstup CLK), zkrátíme tak, že odštípneme jejich tentkou část. Ostatní nezkrácené vývody spojíme s odpovídajícími vývody zapájeného 74LS74. Tímto spojením zabezpečíme napájení obvodu, nulování (*RESET), přítomnost signálu D0 na vstupu obou klopných obvodů a ošetření nepoužitých vstupů (*set) . Vstupy CLK obou klopných obvodů spojíme tenkými drátky se vstupy dekodéru adres indikující zápis do portu na adresách DE a DF. Dekodér adres bývá se železnou pravidelností realizovaný pomocí obvodu 74LS138 (3205 nebo jiným ekvialentem) a dekoduje vždy celou čtveřici adres DC až DF. Na kterých vývodech jsou dekodované adresy DE a DF musíte najít sami. Jako pomůcku při tomto hledání i dalších úpravách přikládáme schémata nejštastějších konstrukcí řadičů (kvalitnější se nám nepodařilo sehnat).

Schema úpravy řadiče

Podobným způsobem jako 74LS74 připájíme na desku řadiče i obvod 74LS03. Připájet ho můžeme nejen na obvod stejného typu (který ostatně v řadiči s největší pravděpodobností ani nebude) , ale i nad kterýkoliv jiný obvod. Nejvhodnější jsou čtyřnásobné dvouvstupové hradla typu 74LS00, 03, 08, 32,které mají stejně rozmístěné vstupy a výstupy. Výstupy obvodu 74LS03 a vstupy dvou hradel , které využijeme při úpravě , zkrátíme. Ostatní vývody spojíme s odpovídajícími vývody zvoleného zapájeného obvodu. Jedno hradlo využijeme na blokování signálu DRQ ( vývod 38 obvodu 2793), který tenkým drátkem spojíme s jedním jeho vstupem. Druhý vstup hradla spojíme s výstupem klopného obvodu, který je přístupný na adrese DF. Výstup hradla vyvedeme nad systémovou sběrnici (kontakt 38 systémového konektoru). Druhé hradlo použijeme na buzení signálu přepínajícího mechaniku do režimu HD/DD. Výstup tohoto hradla spojíme s kontaktem 2 34 – pinového konektoru určeného pro připojení mechaniky. Vstupy hradla spojíme dohromady a přivedeme na ně signál z výstupu druhého plotného obvodu, ovládaného na adrese DE. Tento signál také spojíme s vývodem 17 (*5/8) a 25 ( *ENMF) obvodu 2793 ( přepínání vnitřní děličky hodin a vnitřního datového separátoru).

POZOR!!! Obvody 2795 a 2797 nemají vnitřní děličky. V tomto případě má vývod 25 jiný význam (SSO) a proto sem nesmíme nic připojovat. Přepínání kmotočtů musí být realizované venkovními obvody. Zastavme se u tohoto problému blíže.

Pro normální činnost řadiče v hustotě DD (double density ) musí mít hodinový signál kmitočet 1MHz. Pro práci v režimu HD (High density) musíme kmitoče zdvojnásobit. Obvody 2793 a 2791 obsahující vnitřní děličku,která se aktivuje přivedením logické 0 na vývod 25. Proto v mnoha řadičích s těmito obvody má signál přivedený na vývod 24 (CLK) hodnotu 2MHz, ale vzhledem na činnost vnitřní děličky je skutečný kmitočet 1 MHz. V takovémto případě není třeba žádné velké úpravy, potřebný kmitočet 2 MHz pro činnost řadiče v hustotě HD získáme změnou logické nuly na vývodě 25 na logickou jedničku ( viz. přiložené schema). Jak už bylo zmíněné , obvody 2795 a 2797 neobsahují vnitřní děličku a proto má hodinový signál v řadiči s těmito obvody obvykle kmitočet 1MHz. Řadiče jsou přesto přízpůsobené i pro práci s mechanikami ve formátu 8” a protože tyto mechaniky vyžadují hodinový kmitoče 2 MHz ( mají dvojnásobnou přenosovou rychlost), bývá na takovýchto řadičích realizovaná dělička vnější , která přebírá funkci vnitřní děličky. Pokud v řadičích,které jsou osazené obvody 2797 nebo 2795 takováto dělička není musíme ji tam doplnit. Naštěstí takovýchto případů je velmi málo. Realzací takovéto děličky přenecháme na Vás, jen připomeneme, že se dají využít i nepoužitá hradla a klopné obvody už osazených integrovaných obvodů. Jedna dělička tohoto typu je i na připojených schematech.

No, takže a to je celá úprava. Výsledek se dá shrnout takto: zápisem jedničky do portu DF ho uvolníme průchod signálu DRQ přes hradlo LS03,který slouží aktivování přerušení (interrupt), zápisem logické nuly signál blokujeme. Zápisem jedničky do portu DE přepneme řadič a mechaniku do režimu HD, zápisem nuly do režimu DD. Po zapnutí a nebo resetu počítače bude přerušení signálem DRQ blokované a řadič bude nastavený do režimu DD.

Popis konektoru pro připojení mechanik

Signál FRB 30-pin přímý 34-pin
*HD   2
*IN USE   4
*SELECT 3 29 6
*INDEX 27 8
*SELECT 0 25 10
*SELECT 1 23 12
*SELECT 2 21 14
*MOTOR ON 19 16
*DIR 17 18
*STEP 15 20
*WRITE DATA 13 22
*WRITE GATE 11 24
*TRACK 0 9 26
*WRITE PROTECT 7 28
*READ DATA 5 30
*SELECT SIDE 3 32
*READY 1 34

Na konektoru FRB-30 jsou sudé piny (2-30) a na přímem konektoru 34-pinů liché piny (1-33) uzemněné.

Vzhledem k malému počtu vývodů konektoru FRB použijte pro vyvedení signálu *HD pin č.1, který se uvolní po odpojení signálu *READY. Podle toho upravte kabel pro připojení mechaniky.

 

Závěrečné rady

Ještě před vykonáním úprav řadiče si vytvořte záložní kopii  systému pomocí programu COPYSYS4, aby jste k nám nemuseli psát o další.

Po úpravách je potřebné nastavit “datové okenko” pomocí potenciometru 47 (50 respektive 68) kOHm. Nastavení není kritické, stačí točit tak dlouho až nastartujeme systém. Potom necháme dokola číst něco z disku (např. zpustíme PW TEST ) a nastavení provedeme následovně. Točíme pomalu potenciometrem proti směru hodinových ručiček do té chvíle až se objeví chybovost čtení. Polohu běžce na potenciometru si zapamatujeme. Potom točíme ve směru hodinových ručiček, projdeme “bezporuchové” pásmo a zastavíme při opětovném vyskočení chybovosti, běžce potenciometru potom nastavíme do středu mezi těmito polohami.

Při zápisu na disk se může stát, že zapsané sektory budou špatně čitelné případně nečitelné. V takovémto případě je potřebné zkusmo pootočit potenciometrem 10 kOhm na jednu nebo druhou stranu případně ověřit jestli vývod 1 (ENP) je skutečně uzeměný.

Používejte jen kvalitní diskety. V hustotě DD se snese všechno v HD už ne.

Nezapomeňte, že nesrávné nastavení kapacity disku A: programem SETHD způsobí, že systém z této diskety nespustíte, jak je to disketa HD musí být disk A: nastavený na HD (1440 nebo 1200 KB) , jak je disketa DD musí být disk A: nastavený na DD.

 

* Článek vychází z návodu firmy Tatra Softer, ing. Jan Koštial

 

Copyright 2003 by ZA Software, zdeneka@seznam.cz